Híreink

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a

Pilinyi Napraforgó Óvoda pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3134 Piliny Iskola út 1. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvény előírásai alapján meghatározott óvodapedagógusi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Főiskolai végzettség, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően 2021. szeptember 01. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáborné Császári Andrea nyújt a 06 20 852 8288 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

Postai úton: a Pilinyi Napraforgó Óvoda 3134 Piliny Iskola út 1. sz. Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83-28/2021 valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

Elektronikus úton Gáborné Császári Andrea részére az E-mail címre  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Piliny Község Önkormányzata 2021. március 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021.03.17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pilinyi Napraforgó Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pilinyi Napraforgó Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3134 Piliny, Iskola út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési törvény előírásai alapján meghatározott óvodapedagógusi feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Bővebben itt olvashatja el a hirdetményt

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatjuk.

Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, tíz hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

A hirdetmény és ingatlan lista itt érhető el.

Piliny Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3134. Piliny, Losonci út 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

   Pályázati feltételek:

 • 8 Általános Iskolai végzettség, Falugondnoki képzettség, amennyiben nem rendelkezik vele, bentlakásos falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása és erről nyilatkozat csatolása,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Gépjármű vezetői gyakorlat,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Középfokú végzettség,
 • Helyismerettel rendelkezik,
 • Jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz,
 • Szakmai elképzelései a falugondnoki szolgálat működéséről,
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • Falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja,
 • Érvényes gépjárművezetői engedély másolata,
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi),
 • Nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lehoczki Szabolcs polgármester nyújt, a 20/852 8282 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Piliny Község Önkormányzata címre történő megküldésével (3134 Piliny, Losonci út 25.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PIL/815-1/2020, valamint a munkakör megnevezését:
 • Személyesen: Lehoczki Szabolcs polgármester, Nógrád megye, 3134 Piliny, Losonci út 25.
 • Elektronikusan: e-mail címre

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Piliny  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.piliny.hu honlapon szerezhet.

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2020.” központi munkaerőpiaci program indításáról

 1. A programindítás indokai

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2013-2019-es években indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2020. évben ismét meghirdetésre kerül a program.

Hosszú távú cél, hogy a diákok a későbbiek folyamán a versenyszférában helyezkedjenek el és ehhez hozzájárul a program keretében történő munkatapasztalat-szerzés.

A 2019. évben megvalósultaknak megfelelően a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőséget biztosítunk a program keretében diákok foglalkoztatására.

 1. A program célja

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.

 • A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

 • 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok[1],
 • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
 • foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
 1. A program elemei
  • Munkaerőpiaci szolgáltatások

A járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya a program keretében a közvetítést kérőként regisztrált diákok számára általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.

 • A foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatás

A programban a diákok csak az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak, ennek megfelelően támogatás is csak munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható.

 1. A program struktúrája

A program két pillérre épül:

 1. Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.
 2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: A mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására.

 1. pillér: Önkormányzati diákmunka

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. 

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 157.950 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 120.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

 1. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie. 

Jelen megoldással ugyanúgy 6 órát támogatunk 100%-ban, mint az önkormányzatok esetében.  A mezőgazdasági, turisztikai és vendéglátási területen történő munkavégzés legfeljebb 8 órában került meghatározásra, ezzel ösztönző hatást kívánunk elérni, továbbá azt, hogy a vállalkozások is vállaljanak részt a költségek viselésében.

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 157.950 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 120.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó – előbb említettek szerinti – arányos része. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

 1. A támogatás időtartama

A program 2020. július 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart. A program keretében kötelezettséget vállalni a 2020. július 1 - 2020. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.

Tekintettel a program nyári időtartamára, áthúzódó kötelezettségvállalásra értelemszerűen nincs lehetőség.

 • A program megvalósítója

A programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok valósítják meg.

 • A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott támogatások forrását az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2020. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 3 milliárd Ft.

 1. A programtól várt eredmények
 2. évben több mint 21 ezer fő diák – változó időtartamú – foglalkoztatása várható a program keretein belül.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál érhető el.

[1] 16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatásakor már betöltötte a 16. életévét.

Innovációs és Technológiai Minisztérium